Maximum verzekerde som WAM bij letselschade

Bij een ernstig ongeval waarbij letselschade wordt veroorzaakt met of door een motorrijtuig is het van belang om te weten wat het maximale bedrag is dat de verzekeraar uitkeert. Om deze reden wordt vaak het verzekeringsbewijs en/of polisvoorwaarden opgevraagd. In dit artikel leggen we dit verder uit.

Wat is een WAM-verzekering?

De WAM-verzekering is een afkorting voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Dit is een verplichte verzekering.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De regelgeving is neergelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Ben ik WAM verzekerd?

Het is goed om na te gaan of u WAM verzekerd bent met uw voertuig. Dit kunt controleren aan de hand van RDW Kentekencheck.
Heeft u geen WAM-verzekering afgesloten, dan riskeert u een boete. Dat is misschien nog het minst erge. Als u een ongeval maakt zonder verzekering dan kan de schade op uw persoonlijk vermogen worden verhaald. In sommige situaties kan de schade oplopen tot enkele miljoenen.

Minimum verzekerde som bij auto-ongeval

De WAM regelt de minimum dekking bij schade (art. 22 WAM)
Er is een verschil tussen de wet en de polisvoorwaarden van verzekeraars. De door verzekeraars geboden polisdekking mag ruimer zijn dan de verplichte WAM-dekking. In de praktijk komt dit ook geregeld voor.

De minimum bedragen voor schade met of door een motorrijtuig zijn neergelegd in  art. 2 van het het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering

” 1. De som waarvoor de verzekering van aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, voor een motorrijtuig ten minste moet zijn gesloten, bedraagt:
a. voor schade aan personen € 6.070.000 per gebeurtenis;
b. voor schade aan zaken € 1.220.000 per gebeurtenis.
2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder a, bedraagt voor een motorrijtuig dat is ingericht tot het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, de verzekerde som ten minste € 10.836.000 per gebeurtenis.” 

Schade aan personen

De verplichte minimale dekking bij schade aan personen is € 6.070.000,- per gebeurtenis. Bij een motorrijtuig ingericht tot het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, is de verzekerde som ten minste
€ 10.836.000 per gebeurtenis.

b. Voor schade aan zaken

De verplichte minimum dekking bij schade aan zaken is € 1.220.000 per gebeurtenis.

c. Gevaarlijke stof

Voor de aansprakelijkheid van een exploitant ter zake van een gevaarlijke stof aan boord van een motorrijtuig waarvan het maximaal toelaatbaar gewicht hoger is dan 3500 bedraagt de minimale dekking € 10.000.000 per gebeurtenis. Dit bedrag komt bovenop de minimaal te verzekeren bedragen voor gewone verkeersschade (NvT, KB 4 juni 2007, Stb. 2007, 196).

d. Bagage

In geval van aansprakelijkheid voor schade aan goederen die toebehoren aan de met een motorrijtuig vervoerde personen krachtens een vergunning als bedoeld in art. 4 WPV 2000 bedraagt de minimale verzekeringsdekking € 40.000 per gebeurtenis.

Verzekerde som tussen januari 2012 en januari 2017

De minimale verzekerde som tot 2017 lag een stuk lager dan heden het geval is. We geven een korte terugblik.
In de periode januari 2012 en januari 2017 bedroeg de minimale dekking voor schade aan personen € 5.600.000. Voor schade aan schade was dat € 1.120.000.

Advies over dekking

In veel gevallen ligt de verzekerde som in de praktijk een stuk hoger dan het minimum volgens de wet. Bijvoorbeeld bij letsel aan personen is de verzekerde som vaak € 6.100.000,- terwijl de verplichte verzekerde som volgens de wet lager ligt, namelijk € 6.070.000,-.

In een zaak met forse schade is het dus verstandig om specifiek na te gaan wat er concreet in de polisvoorwaarden is opgenomen bij bijvoorbeeld de WAM-verzekering van de aansprakelijke partij. In veel gevallen strekt het verder dan hetgeen in de wet is neergelegd. Voor slachtoffers is dit van belang om te weten. Dit geldt niet alleen voor personenschade, ook bij materiële schade ligt de verzekerde som vaak hoger dan het minimumbedrag.

Wil jouw organisatie ook meer weten over de verzekerde som? Of heb jij te maken met een zaak waarbij mogelijk sprake is van de verzekerde som? Neem contact met ons op en wij behandelen de zaak voor jou.

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?