Wanneer verjaart een verkeersongeval in de WAM?

Wanneer verjaart een verkeersongeval? Hoe kan je voorkomen dat een zaak verjaard? Wat is duurstuiting? In dit artikelen leggen wij jou de eerste beginselen van verjaring bij een WAM zaak uit.

Gevolg van verjaring WAM

Het gevolg van verjaring voor een WAM zaak is het verlies van een recht om een schuldenaar in rechte aan te spreken tot nakoming van zijn verbintenis. Is de zaak verjaard? Dan blijft een natuurlijke verbintenis bestaan. Dat betekent dat nakoming in rechte niet langer kan worden afgedwongen.


Verjaringstermijn WAM

Een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van 5 jaar. Dit staat opgenomen in artikel 3:310 lid 1 BW. In dit artikel is de algemene verjaringstermijn opgenomen. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) kent een eigen verjaringstermijn van 3 jaar. Dit wordt in de praktijk vaak vergeten. De termijn voor WAM-zaken wijkt af van de algemene verjaringstermijn. Hoewel deze termijn korter is dan de algemene verjaringstermijn, heeft een benadeelde meer bescherming door de mogelijkheid van “duurstuiting”.

 
Stuiting van de verjaring WAM

Hold the clock! Het is van belang om een vordering op tijd te stuiten, voordat een recht niet meer uitgeoefend kan worden. Een benadeelde dient in zijn berichtgeving duidelijk aan te geven dat hij schadevergoeding vordert en op grond van welk ongeval hij schadevergoeding van de verzekeraar vordert. Zie ook Hoge Raad 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9615.
De verjaring is in dat geval gestuit.

Stuiting door onderhandelingen

Artikel 10 lid 5 WAM bepaalt dat de verjaringstermijn wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde. Dit wordt duurstuiting genoemd.

Een duurstuiting eindigt pas als de onderhandelingen expliciet door de verzekeraar worden afgebroken. Dit geeft een benadeelde dus meer bescherming.

Is het (enkel) aansprakelijk stellen van een verzekeraar voldoende voor de duurstuiting? Nee. Een enkele aansprakelijkstelling vormt geen onderhandeling in de zin van de WAM. Zie ook Hof Amsterdam d.d. 27 oktober 1994, VR 1995/187. Als een verzekeraar in de eerste berichtgeving aan benadeelde een regeling zonder meer uitsluit, is er eveneens geen sprake van ‘onderhandelingen’. Zie ook Hoge Raad d.d. 24 juni 2006. We kunnen dan niet spreken van een duurstuiting.

 

Onderhandelingen in de zin van de WAM

Er is weinig voor nodig om te kunnen spreken van onderhandelingen in de zin van de WAM. Op het moment dat een benadeelde over de afwikkeling van zijn schade in gesprek is gekomen met de WAM-verzekeraar (of het Waarborgfonds) is verjaring niet meer aan de orde. Een bericht van de verzekeraar waaruit blijkt de zaak in behandeling te hebben genomen is voldoende om te kunnen spreken van onderhandelingen (BenGH 5 juli 1985). Ook een summiere onderhandeling is al voldoende om te kunnen spreken van onderhandelingen.

Regelmatig wordt door de verzekeraar geprobeerd om richting benadeelde een beroep te doen op verjaring. Als de verzekeraar geen ondubbelzinnig en volstrekt afwijzende reactie heeft gegeven, dan heeft een beroep op verjaring geen zin.

Afbreken onderhandeling art. 10 lid 5 WAM

Een duurstuiting eindigt pas als de onderhandelingen worden afgebroken. Dit dient te gebeuren door een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Het afbreken van onderhandelingen staat opgenomen in art. 10 lid 5 WAM. In deze brief dient uitdrukkelijk te worden aangegeven dat de onderhandelingen worden afgebroken. Oftewel, de verzekeraar moet actief de onderhandelingen afbreken door middel van bijvoorbeeld een aangetekende brief. Hierdoor wordt een benadeelde in de zin van de WAM beter beschermd dan in de algemene regeling, waarin geen actief handelen wordt gevraagd van de schuldenaar. In de praktijk gebeurt het afbreken van de onderhandelingen niet tot nauwelijks.

Artikel 10 lid 5 WAM:
” De verjaring wordt ten opzichte van een verzekeraar gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde. Een nieuwe termijn van drie jaar begint te lopen te rekenen van het ogenblik waarop een van de partijen bij deurwaardersexploot of aangetekende brief aan de andere partij heeft kennisgegeven dat zij de onderhandelingen afbreekt.”

Gevolg afbreken onderhandelingen WAM

Het gevolg van het afbreken van onderhandelingen is dat een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar gaat lopen voor benadeelde. Zie ook Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 22 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7098.
Dit betekent dat de bal in dat geval weer bij benadeelde ligt en benadeelde de zaak weer tijdig dient te stuiten.

 

Meer weten of jouw zaak is verjaard of juist niet? Is er überhaupt sprake van een ‘onderhandeling’? Wat te doen als een benadeelde na 3 jaar de verzekeraar aanspreekt voor vergoeding? Wij informeren jou graag!

Deel dit artikel

Meer publicaties

Meer weten over dit onderwerp?